Välipäätös

Mikä on välipäätös?

Välipäätös on hakemusta käsittelevän viranomaisen näkemys siitä, että hakemusta ei voida hyväksyä sellaisenaan. Välipäätös ei kuitenkaan ole hakemuksen lopullinen hylkäys, ja usein se voidaan ohittaa oikeilla toimenpiteillä. Se, mitä tilanteessa kannattaa tehdä riippuu välipäätöksen sisällöstä. Joka tapauksessa välipäätökseen täytyy vastata, jos hakemus halutaan pitää voimassa. Jos PRH:n antamaan välipäätöksen ei vastata, jää hakemus sillensä (eli siitä ei tule lopullista hylkypäätöstä, vaan hakijan katsotaan luopuneen hakemuksesta). Jos Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) antamaan välipäätöksen ei vastata, hylätään hakemus.

Mistä välipäätös useimmiten johtuu?

Välipäätös johtuu tyypillisesti siitä, että merkin luokituksessa on selvennettävää tai merkki on katsottu erottamiskyvyttömäksi (eli merkki kuvailee liiaksi hakemuksen käsittämiä tuotteita). PRH voi myös asettaa rekisteröinnin esteeksi aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin tai toiminimen. EUIPO ei tutki aiempia oikeuksia, joten aiempi rekisteröinti ei lähtökohtaisesti tule EU-tavaramerkin esteeksi. Aimpien merkkien haltijoilla on tosin mahdollisuus esittää väitteitä rekisteröintiä vastaan.

Luokitukseen liittyvä välipäätös

Jos hakemus on tehty PRH:n tai EUIPO:n sähköistä järjestelmää ja siellä hyväksyttyjä tavara- ja palvelunimikkeitä käyttäen, ei luokitusvälipäätöstä pitäisi tulla. Jos hakija on käyttänyt omia nimikkeitä, on mahdollista, että viranomainen katsoo niiden olevan liian epätäsmällisiä tai olevan väärässä tavaraluokassa. Tällöin asia ratkeaa sillä, että luokitusta muutetaan hyväksyttävään muotoon. Esimerkiksi “vähittäismyyntipalvelut” on itsessään liian epätäsmällinen termi, mutta kun sen yhteydessä ilmoitetaan millaisten tuotteiden myynistä on kyse, voidaan se hyväksyä (esim. elintarvikkeiden vähittäismyynti). Täsmennys ei kuitenkaan voi laajentaa alkuperäistä tavara- ja palveluluetteloa.

Erottamiskykyyn ja kuvailevuuteen liittyvä välipäätös

Jos haettu merkki on katsottu erottamiskyvyttömäksi (esim. sen on katsottu kuvailevan hakemuksen käsittämiä tuotteita), voidaan välipäätöksestä päästä pääasiallisesti kahdella tavalla. Hakijan on mahdollista argumentoida, että erottamiskykyä on arvioitu virheellisesti. Tällöin voidaan vedota etenkin viranomaisten ja tuomioistuinten aiempaan ratkaisukäytäntöön samankaltaisissa asioissa. Esimerkiksi EU-tuomioistuimet ovat ratkaisseet satoja tavaramerkkien erottamiskykyä koskevia tapauksia. Toisena vaihtoehtona on osoittaa, että haettua merkkiä on käytetty siten, että se tunnetaan markkinoilla juuri hakijan tuotteen tunnuksena. Alunperin kuvaileva nimi voi siten käytön perusteella muuttua tavaramerkiksi (esim. Kotipizza ja LakuMix).

Aiempaan oikeuteen liittyvä välipäätös (vain PRH)

Jos välipäätöksessä todetaan, että jollakin taholla on sellainen aiempi oikeus, johon haettu merkki on sekoitettavissa, on useita tapoja päästä välipäätöksestä. Aivan kuten erottamiskyvyn kohdalla, hakijan on mahdollista argumentoida oikeuskäytäntöön viitaten, että sekoitettavuutta on arvioitu virheellisesti. Tavaramerkkien sekoitettavuuden arviointi on oma taiteen lajinsa. Siinä otetaan huomioon erityisesti merkkien visuaalinen, foneettinen ja käsitteellinen samankaltaisuus. Lisäksi asiaan vaikuttaa mm. se, millaiselle kohderyhmälle merkit on tarkoitettu, kuinka samankaltaisia niiden palvelut ovat, kuinka erottamiskykyinen merkki on, sekä eräät muut tekijät. Merkit katsotaan sekoitettaviksi silloin, kun kuluttajat voivat erehtyä luulemaan niiden käsittämien tavaroiden tulevan samasta lähteestä. Toiseksi, hakija voi tietyissä tilanteissa hakea aiempaa oikeutta mitätöidyksi tai menetetyksi. Jos aiempi oikeus kumotaan, ei se enää muodosta estettä rekisteröinnille. Kolmanneksi, hakija voi pyytää aiemman rekisteröinnin haltijalta suostumusta omalle rekisteröinnilleen. Jos aiemman merkin haltija suostuu rekisteröintiin, ei PRH katso aiempaa oikeutta rekisteröinnin esteeksi. Jos on olemassa riski aiemman merkin mitätöinnistä tai menettämisestä, usein sen haltija saattaa antaa rekisteröintisuostumuksen sitä vastaan, että heidän rekisteröintiä ei haeta kumottavaksi. Esteviittauksesta voidaan päästä myös siten, että osoitetaan aiempi oikeus nimeen. Tällainen voi olla esimerkiksi oma aiemmin vakiintunut tavaramerkki.

Mitä teen jos saan välipäätöksen?

Jos saat välipäätöksen, kannattaa olla yhteydessä tavaramerkkeihin erikoistuneeseen lakimieheen. Usein välipäätöksestä voidaan oikeilla toimenpiteillä päästä kohtuullisilla kustannuksilla. Kokenut lakimies näkee varsin nopeasti, mitä välipäätöksen suhteen on tehtävissä. Jos lähetät välipäätöksesi meille, niin voimme sitoumuksetta ja veloituksetta antaa nopean oikeudellisen arvion siitä, miten asiassa kannattaa edetä.

Ota yhteyttä

7 + 11 =