Toimeksiantoehdot

1. Nämä toimeksiantoehdot koskevat Reggster Oy:lle annettuja toimeksiantoja riippumatta siitä, onko toimeksianto annettu Tavaramerkki.fi-sivuston kautta tai muulla tavoin.

2. Asiamies huolehtii toimeksiantajan eduista ja oikeuksista ja suorittaa saamansa toimeksiannot asianmukaisella huolellisuudella, ammattitaidolla ja kohtuullisessa ajassa, olosuhteet huomioon ottaen.
​​
Asiamies on oikeutettu luottamaan siihen, että hän saa toimeksiantajalta kaikki tarvittavat asiaa koskevat tiedot. Kun toimeksianto koskee immateriaalioikeudellista suojahakemusta, toimeksiantajan tulee ilmoittaa asiamiehelle toimeksiannon laajuus, mahdollisesti tiedossa olevat asiaan vaikuttavat seikat, aikaisemmat hakemukset ja julkaisut, jotka liittyvät samaan aihepiiriin.
​​
Toimeksiantaja vastaa siitä, että hänellä on, siinä laajuudessa kuin toimeksianto vaatii, oikeus määrätä toimeksiannon kohteesta (esim. tavaramerkistä, mallista, tai keksinnöstä) mukaan lukien asiamiehelle toimitettu aineisto, kuten piirustukset ja muu tietoaineisto.

Asiamies on velvollinen tekemään taustatutkimuksia aikaisemmista oikeuksista, tunnetusta tekniikasta tai muotoilusta vain, jos siitä on erikseen sovittu.

3. Kun asiamiehen laatimat asiakirjat on toimitettu toimeksiantajalle perehtymistä ja kommentteja varten, toimeksiantaja tarkastaa asiakirjojen sisällöllisen ja teknisen oikeellisuuden.
​​
Asiamiehellä on oikeus katsoa, että toimeksiantaja hyväksyy asiakirjojen sisällön, jos toimeksiantaja ei viivyttelemättä ilmoita toisin.

4. Asiamies pitää toimeksiantajan ajan tasalla asian käsittelystä. Toimeksiantaja on velvollinen antamaan asiamiehelle tiedot, joita tarvitaan asian käsittelemiseksi.

5. Asiamies pitää salassa toimeksiantajalta saamansa luottamukselliset tiedot hyvän asiamiestavan ja lain auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä edellyttämällä tavalla. Asiamies ei vastaa sähköpostikirjeenvaihdon, sähköisen viestinnän eikä puhelinviestinnän luottamuksellisuudesta.

Asiamiehellä on oikeus julkaista tehdyt tavaramerkkihakemukset internet-sivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja muussa markkinointimateriaalissa. Tämä oikeus rajoittuu tavaramerkin ja hakijan nimen julkaisuun, ellei erikseen ole toimeksiantajan kanssa sovittu tätä laajemmasta julkaisemisesta.

6. Mikäli palkkiosta ei ole sovittu etukäteen, on asiamiehellä oikeus vastaavaan palkkioon kuin mitä hän yleensä laskuttaa samankaltaisista toimeksiannoista. Toimeksiantaja vastaa toimeksiantoon liittyvistä viranomaismaksuista ja muista kuluista.

Asiamiehellä on oikeus veloittaa ennakkomaksu palkkiosta ja viranomaismaksuista ja ulkomaisen asiamiehen palkkiosta. Ennakkomaksu otetaan huomioon lopullisessa laskutuksessa.

Asiamiehellä on oikeus luopua asiamiestehtävästään, jos toimeksiantaja keskeyttää palkkioiden maksamisen tai kieltäytyy maksamasta palkkiota.

​7. Jos asiassa on asetettu määräaika, toimeksiantajan tulee toimittaa kaikki tarpeellinen aineisto ajoissa, jotta työ voidaan suorittaa asiaan kuuluvalla huolellisuudella. Sekä asiamies että toimeksiantaja ottavat huomioon viralliset määräajat, jotka on heille ilmoitettu.

Mikäli toimeksiantajan ohjeita ei saada hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä, asiamies hakee määräajan pidennystä, jos se on mahdollista ja jos olosuhteista ei käy muuta ilmi. Asiamies on oikeutettu kohtuulliseen palkkioon pidennykseen liittyvistä toimenpiteistä.

Jos asiamies saa toimeksiannon tai ohjeet liian myöhään tai asiakas jättää laskun maksamatta tai maksaa sen liian myöhään, asiamies on vapaa vastuusta, joka perustuisi siihen, ettei toimeksiantoa ole hoidettu ajoissa.

8. Siltä osin kuin toimeksianto koskee Suomen ulkopuolisia toimenpiteitä, on asiamiehellä oikeus sopia kolmannen tahon/paikallisen asiamiehen kanssa näiden toimenpiteiden suorittamisesta toimeksiantajan lukuun. Kolmas taho/paikallinen asiamies on valittava asianmukaisella huolellisuudella. Asiamies ei vastaa kolmannen tahon/paikallisen asiamiehen virheistä tai laiminlyönneistä, mutta on velvollinen ilmoittamaan toimeksiantajalle olosuhteista, jotka ovat tulleet asiamiehen tietoon ja joiden voidaan olettaa olevan merkityksellisiä toimeksiantajalle.

9. Jos toimeksiantaja haluaa vedota asiamiehen suorittaman työn virheellisyyteen tai työstä aiheutuneeseen vahinkoon, hänen on ilmoitettava asiamiehelle tästä kolmessakymmenessä (30) päivässä siitä, kun hän on huomannut virheen tai hänen olisi tullut huomata virhe (reklamaatio). Reklamaation on tapahduttava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua reklamaation kohteena olevasta toimenpiteestä.

Asiamiehen vastuu rajoittuu summaan, jonka toimeksiantaja on suorittanut asiamiehelle asiassa, jota vahinko koskee, kuitenkin korkeintaan kahteensataanviiteenkymmeneentuhanteen (250 000) euroon.
​​
10. Asiamiehellä on oikeus luopua asiamiestehtävästään, kun hänellä on siihen velvollisuus tai oikeus teollisoikeusasiamieslautakunnan hyvää asiamiestapaa koskevien ohjeiden mukaisesti.

Asiamiehellä on myös oikeus luopua asiamiestehtävästään, jos toimeksianto on sisällöltään oleellisesti muuttunut tai laajentunut.

Asiamiehellä on erityinen oikeus luopua asiamiestehtävästään, jos toimeksiantaja ei täytä velvollisuuksiaan tai toimeksiantaja vaatii asiamiehen toimivan hyvän asiamiestavan vastaisesti.

Luovuttuaan asiamiestehtävästään asiamiehellä ei ole velvollisuutta toimittaa eteenpäin asiassa mahdollisesti vielä vastaanottamiaan tiedoksiantoja, perehtyä niihin tai vastata niihin. Sama pätee, jos toimeksiantaja on antanut ohjeet asiasta luopumisesta tai toimeksiannon poistamisesta asiamiehen valvontarekisteristä.

​Luovuttuaan asiamiestehtävästään asiamiehellä on oikeus ilmoittaa siitä virastoille, ulkomaisille asiamiehille sekä mahdollisille muille tahoille, joille asiamies katsoo olevan tarpeen ilmoittaa luopumisesta. Asiamiehellä on oikeus veloittaa kohtuullinen palkkio ja kulut näistä toimenpiteistä.

11. Asiamiehen velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin sen jälkeen, kun suojaoikeus on myönnetty, rajoittuu kyseiseen oikeuteen liittyvien tiedoksiantojen eteenpäin toimittamiseen. Asiamiehellä on oikeus korvaukseen tähän liittyvistä toimenpiteistä ja kuluista.

12. Toimeksiantajan edellytetään ottavan huomioon ilmoitukset suojaoikeuden ylläpitämistä ja uudistamista koskevista määräajoista. Kun toimeksiantaja haluaa, että suojaoikeus pidetään voimassa, hänen edellytetään hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä antavan asiamiehelle tarpeelliset ohjeet suojaoikeuden ylläpitämiseksi, vaikka hän ei olisikaan vastaanottanut muistutusta voimassapitämisestä tai uudistamisesta.

Toimeksiantajan antamien suojaoikeuden ylläpitämistä tai siitä luopumista koskevien ohjeiden tulee olla täydellisiä ja selviä.

Jos toimeksianto ja sen suorittamiseksi mahdollisesti pyydetty maksu eivät saavu asiamiehelle ajoissa, hänellä on oikeus katsoa, että toimeksiantajan tarkoitus on luopua toimeksiannosta.

13. Kaikki ilmoitukset tulee lähettää toimeksiantajan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli toimeksiantaja on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa, asiamiehellä on oikeus lähettää ilmoitukset toimeksiantajan sähköpostiosoitteeseen. Toimeksiantaja on velvollinen ilmoittamaan asiamiehelle osoitteenmuutoksestaan (ml. sähköpostiosoite). Jos asiamies ei saa yhteyttä toimeksiantajaan laiminlyödyn osoitteenmuutosilmoituksen vuoksi, asiamies ei ole velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin asiassa. Asiamies ei ole vastuussa asiassa, joka on rauennut laiminlyödyn osoitteenmuutosilmoituksen vuoksi.

14. Toimeksiantajan ja asiamiehen väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Toimeksiantosuhteesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Suo
messa välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti yhden välimiehen toimesta. Välimiehen nimeää Keskuskauppakamarin välityslautakunta.

Osapuolella on kuitenkin oikeus saattaa erääntynyttä saatavaa koskeva asia yleisen tuomioistuimen ja ulosottoviranomaisten käsiteltäväksi.