Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Reggster Oy (y-tunnus: 2734292-4)
Fabianinkatu 4
00130 Helsinki
Puh.: 050 320 7744
www.tavaramerkki.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Erkki Holmila
Puh.: 050 320 7744
erkki.holmila@reggster.com

3. Rekisterin nimi
Reggster Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Asiakassuhteiden ja yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, asiakasviestintä ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), sukupuoli, titteli tai asema organisaatiossa ja kieli sekä yksityisasiakkaiden osalta henkilötunnus;
asiakkuuteen ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten yhteydenpito, viestintä, toimeksiannot, laskutus ja osallistuminen yrityksen tapahtumiin;
suoramarkkinointisuostumukset ja –kiellot;
edellä mainittujen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse sekä erilaiset julkiset tietolähteet, kuten hakemistot ja rekisterit. Rekisterin perustietoja voidaan myös hankkia ja päivittää niitä koskevia palveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän asiamiestavan rajoissa. Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta sivullisille. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin tietosuojalainsäädännön vaatimuksista huolehditaan sopimuslausekkein.

8. Rekisterin suojaus
Reggster Oy järjestää rekisterin tietoturvan asianmukaisin teknisin ratkaisuin ja estää asiattomien pääsyn niin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihin kuin myös sähköisesti ylläpidettäviin tietoihin. Manuaalisesti pidettävät tiedot pidetään lukitussa tilassa. Pääsy sähköisesti ylläpidettäviin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Sellainen tieto, johon liittyy salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, käsitellään tehtyjen sopimusten ja hyvän asiamiestavan velvoittamalla tavalla.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteriin merkityllä henkilöllä oikeus tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti.